Development and validation of the cannabis experiences questionnaire – Intoxication effects checklist (CEQ-I) short form

המטרה:

פיתוח ותיקוף של טופס קצר של שאלון חוויות קנאביס – אפקטים של שיכרון (CEQ-I), סולם בן 42 פריטים המודד את ההשפעות האופוריה והפרנואידית-דיספורית של שיכרון קנאביס.

שיטה:

ניתוחי גורמים מחקריים ואישוריים נערכו בקרב 604 משתמשי קנאביס בחודש האחרון כדי לפתח את הטופס הקצר. מבנה הגורם שוכפל במדגם שני של 146 משתמשי קנאביס בחודש האחרון. כן נבדקה תוקף הסולם במקביל.

תוצאות:

בהתאם למחקרים קודמים, זוהו שני גורמים (פרנואידי-דיספוריים; אופוריה) ושוכפלו בעזרת ניתוח גורמי אישור. הסולם המפרגן ביותר כלל 13 פריטים. הקורלציות של טווחי המשנה בטווח הקצר עם תתי המשנה המקוריים המקביל היו גבוהות. קנה המידה בין הפרנואידית-דיספורית היה גם במתאם חיובי בינוני לבין מדדים של חוויות פסיכוטיות (PLE) ומצוקה פסיכולוגית.

 מסקנות:

 ניתן להשתמש בטופס הקצר המתוקן והמאומת של CEQ-I כדי לחקור את ההשפעות האופוריות והפרנואידיות-דיספוריות של שיכרון קנאביס בקרב משתמשי קנאביס צעירים, והאם חוויות אלה מגדילות את הסיכון שלהם לפתח שימוש בקנאביס והפרעות פסיכוטיות. לטופס הקצר CEQ-I יש פוטנציאל לסייע בזיהוי משתמשי קנאביס צעירים הנמצאים בסיכון להשפעות הפרנואידיות-דיספוריות של שיכרון הקנאביס ועשוי לסייע בפיתוח אסטרטגיות התערבות מוקדמות שמכוונות למשתמשים בקנאביס עם PLEs.

כתיבת תגובה

Translate »
Scroll to Top
ליצור קשר